Arisaema griffithii var. pradhanii

Arisaema griffithii var. pradhanii
Caption: 
Arisaema griffithii var. pradhanii