White Lipped Tree Frog

Watercolour - White Lipped Tree Frog

White Lipped Tree Frog
Caption: 
David Reynolds - Watercolour - White Lipped Tree Frog